Vedtekter

§ 1 Foreningens fulle navn og stiftelsesdato

Supporterklubbens navn er Bastionen og ble stiftet 1.oktober 1992 under navnet Lyn Supporter Clubb.

§ 2 Formål

Bastionen skal være offisiell supporterklubb for elitesatsingen i fotball innen allianseidrettslaget Ski- og Fotballklubben Lyn og skal tilrettelegge medlemmenes engasjement for dette.

§ 3 Organisatorisk tilknytting

Bastionen er organisatorisk og politisk uavhengig.

§ 4 Medlemskap

Alle som er interessert i Lyn kan bli medlem av Bastionen.

Medlemskontingenten for p√•f√łlgende √•r vedtas av √•rsm√łtet, og forslag til endring av kontingenten skal st√• p√• innkallelsen til √•rsm√łtet. Kontingenten vedtas ved vanlig flertallsvotering.

Det er mulig å bli livsvarig medlem i Bastionen. Antall livsvarige medlemmer settes av styret. Kontingenten for livsvarig medlemskap skal være minimum 10 X årlig kontingent. Livsvarige medlemmer får ikke refundert kontingenten ved utmelding.

Styret kan med 2/3 flertall til enhver tid ekskludere medlemmer som bryter norsk lov i forbindelse med Bastionen eller Lyns aktiviteter. Hvis dette gjelder et styremedlem er vedkommende inhabil i stemmegivningen. Ekskluderte medlemmer kan ikke melde seg inn i Bastionen.

¬ß 5 √Örsm√łte

a) Myndighet

√Örsm√łtet er Bastionens h√łyeste organ.

b) Prosedyrer

Det skal avholdes √•rsm√łte √©n gang i √•ret, senest utgangen av januar p√•f√łlgende √•r. Tidspunkt for √•rsm√łtet skal offentliggj√łres minst en m√•ned f√łr m√łtet. Styret er ansvarlig for innkallingen som skal sendes ut minst 14 dager f√łr m√łtet. Innkallingen skal inneholde saksliste, samt tid og sted for m√łtet. I tillegg m√• evt. forslag til vedtektsendringer og valgkomiteens innstilling f√łlge innkallingen. Alle andre sakspapirer skal gj√łres tilgjengelig fra samme tidspunkt som innkallingen sendes ut. Forslag til vedtektsendringer og andre forslag m√• v√¶re styret i hende senest 3 uker f√łr √•rsm√łtet. P√• √•rsm√łtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er kommet styret i hende senest 3 uker f√łr m√łtet. Andre saker kan behandles og avgj√łres n√•r 2/3 av de fremm√łtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

c) Stemmeberettigede

Alle som har betalt medlemskontingent for innkalt √•rsm√łte er stemmeberettiget. √Örsm√łtet er vedtaksf√łrt med det antall fremm√łtte stemmeberettigede.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

d) Stemmegivning

Med mindre annet er bestemt, er vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Valg foreg√•r skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foresl√•tte kandidater kan f√łres opp p√• stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, m√• stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke-foresl√•tte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, skal telles og protokollf√łres, men ikke anses som gyldige.

N√•r et valg foreg√•r enkeltvis, og en kandidat ikke oppn√•r mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppn√•dd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj√łres valget ved loddtrekning.

N√•r det ved valg skal velges flere ved en avstemming, m√• alle, for √• anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppn√•dd dette i f√łrste omgang, anses de valgt, som har f√•tt mer enn halvparten av stemmene. Det forestaes s√• bundet omvalg mellom de √łvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt, som har f√•tt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj√łres valget ved loddtrekning.

e) √Örsm√łtets oppgaver

√Örsm√łtet ledes av valgt ordstyrer.

√Örsm√łtet skal:

1.Godkjenne innkalling
2.Godkjenne dagsorden
3.Velge ordstyrer
4.Velge m√łtereferent
5.Velge tellekorps
6.Behandle Bastionens årsberetning
7.Behandle Bastionens regnskap for inneværende år
8.Behandle evt forslag til vedtektsendringer
9.Fastsette medlemskontingent
10.Velge

1. Eventuelt valg av leder
2. 4-8 styremedlemmer
3. varamedlemmer til styret
4. 3 eller 5 medlemmer til kontroll- og konstitusjonskomitéen
5. valgkomité

11.Behandle innkomne forslag

f) Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte

Ekstraordin√¶re √•rsm√łter avholdes n√•r styret, kontroll- og konstitusjonskomit√©en eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles skriftlig senest 14 dager f√łr m√łtet.

Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte kan bare behandle og ta avgj√łrelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Styret

a) Myndighet

Styret st√•r for Bastionens daglige ledelse og er h√łyeste organ mellom √•rsm√łtene.

b) Sammensetning

Styret konstituerer seg selv.

c) Styrets oppgaver

Styret skal:

1.Iverksette √•rsm√łtets bestemmelser
2.Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse.
3.Administrere og f√łre n√łdvendig kontroll med Bastionens √łkonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.Representere Bastionen utad.

Styret skal holde m√łte n√•r lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styrets m√łtes skal referatf√łres.

d) Stemmegivning

Styret er vedtaksf√łrt n√•r et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Dersom varaer m√łter for styremedlemmer som har forfall, regnes disse som styremedlemmer. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobblet dersom det er valgt en leder. Om det ikke lar seg gj√łre √• f√• et flertall, kan saken utsettes til neste m√łte, eller oversendes kontroll- og konstitusjonskomit√©en for avgj√łrelse.

§ 8 Kontroll- og konstitusjonskommité

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal kontrollere at Bastionens drift mellom √•rsm√łtene f√łlger vedtektene og √•rsm√łtets vedtak. I tillegg skal komiteen fungere som r√•dgivende organ dersom styret f√łler behov for det. Komit√©en tolker vedtektene mellom √•rsm√łtene, og skal r√•df√łres av styret dersom det er uklarheter ved disse.

Komiteen skal avgi rapport til √•rsm√łtet. Den skal ogs√• ta stilling til evt. eksklusjonsforslag. Komiteen skal ha tilgang til styrets m√łtereferater, og ha minst ett m√łte med styret i l√łpet av √•ret. Den kan ogs√• fremme forslag til √•rsm√łtet.

§ 9 Valgkomité

Valgkomiteen skal innstille kandidater til de verv som skal velges av √•rsm√łtet med unntak av ny valgkomite. Kontroll- og konstitusjonskomiteen innstiller p√• ny valgkomite. For √• v√¶re valgbar til verv p√• √•rsm√łtet m√• man v√¶re betalende medlem av Bastionen.

§ 10 Æresmedlem

Hvis styret mener at noen fortjener et slikt hedersbevis vil det fremlegge dette forslaget ved √•rsm√łtet. Der vil styret gi sin begrunnelse, hvorp√• det vil bli krevd 2/3 flertall under avstemningen.

¬ß 11 Godtgj√łrelse

Styret og medlemmenes arbeids er i utgangspunktet basert p√• dugnadsprinsippet. Finner styret det n√łdvendig √• dekke ekstraordin√¶re kostnader/utgifter som for eksempel telefon og bensin, kan dette gj√łres ved enstemmighet. Styret kan ogs√• tillates visse goder som f. eks. bespisning hvis √łkonomien tillater det.

§ 12 Eksklusjon og suspendering

a) Eksklusjon

Kontrollkomit√©en kan innstille overfor √•rsm√łtet √• ekskludere et medlem. Forslaget m√• v√¶re grunngitt, og den som er foresl√•tt ekskludert skal ha lov til √• ytre seg under behandling av saken. Eksklusjon krever 2/3 flertall i √•rsm√łtet.

b) Suspendering

Styret kan for en avgrenset periode velge √• suspendere et medlem av samme grunner som de ved ekskludering. Suspensjon kan maks vare til f√łrstkommende ordin√¶re √•rsm√łte. Suspensjon krever 2/3 flertall i styret. Under suspensjonen bortfaller alle medlemsrettigheter.

§ 13 Endring av vedtekter

Forslag til endring av vedtektene m√• fremsettes minst 3 uker f√łr √•rsm√łtet og vedtas p√• √•rsm√łtet med 2/3 flertall. Vedtatte endringer trer i kraft i det √•rsm√łtet heves.

¬ß 14 Oppl√łsning

Hvis styret eller medlemmene foresl√•r oppl√łsning av Bastionen, skal ordin√¶rt √•rsm√łte samtykke med minst ¬ĺ flertall. Blir oppl√łsning vedtatt skal det innkalles til ekstraordin√¶rt √•rsm√łte tre m√•neder senere.

For at oppl√łsningen skal skje m√• vedtaket her gjentas med ¬ĺ flertall. Hvis s√• skjer, skal det velges et avviklingsstyre. Dette har ansvar for at Bastionens gjeld blir h√•ndtert, kontrakter heves eller sies opp, eiendeler og effekter selges eller gis bort til Lyn.

Midlene skal benyttes som startkapital for en ny supporterklubb hvis dette er √•rsaken til den nevnte oppl√łsningen. Hvis dette ikke er √•rsaken til oppl√łsningen bestemmer avviklingsstyret om verdiene overf√łres til Lyn eller settes p√• konto til andre starter en ny supporterklubb for Lyn.

 

(Vedtektene er i henhold til endringer gjort p√• √•rsm√łtet i 2009)