Vedtekter

§ 1 Foreningens fulle navn og stiftelsesdato

Supporterklubbens navn er Bastionen og ble stiftet 1.oktober 1992 under navnet Lyn Supporter Clubb.

§ 2 Formål

Bastionen skal være offisiell supporterklubb for elitesatsingen i fotball innen allianseidrettslaget Ski- og Fotballklubben Lyn og skal tilrettelegge medlemmenes engasjement for dette.

§ 3 Organisatorisk tilknytting

Bastionen er organisatorisk og politisk uavhengig.

§ 4 Medlemskap

Alle som er interessert i Lyn kan bli medlem av Bastionen.

Medlemskontingenten for påfølgende år vedtas av årsmøtet, og forslag til endring av kontingenten skal stå på innkallelsen til årsmøtet. Kontingenten vedtas ved vanlig flertallsvotering.

Det er mulig å bli livsvarig medlem i Bastionen. Antall livsvarige medlemmer settes av styret. Kontingenten for livsvarig medlemskap skal være minimum 10 X årlig kontingent. Livsvarige medlemmer får ikke refundert kontingenten ved utmelding.

Styret kan med 2/3 flertall til enhver tid ekskludere medlemmer som bryter norsk lov i forbindelse med Bastionen eller Lyns aktiviteter. Hvis dette gjelder et styremedlem er vedkommende inhabil i stemmegivningen. Ekskluderte medlemmer kan ikke melde seg inn i Bastionen.

§ 5 Årsmøte

a) Myndighet

Årsmøtet er Bastionens høyeste organ.

b) Prosedyrer

Det skal avholdes årsmøte én gang i året, senest utgangen av januar påfølgende år. Tidspunkt for årsmøtet skal offentliggjøres minst en måned før møtet. Styret er ansvarlig for innkallingen som skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkallingen skal inneholde saksliste, samt tid og sted for møtet. I tillegg må evt. forslag til vedtektsendringer og valgkomiteens innstilling følge innkallingen. Alle andre sakspapirer skal gjøres tilgjengelig fra samme tidspunkt som innkallingen sendes ut. Forslag til vedtektsendringer og andre forslag må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er kommet styret i hende senest 3 uker før møtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

c) Stemmeberettigede

Alle som har betalt medlemskontingent for innkalt årsmøte er stemmeberettiget. Årsmøtet er vedtaksført med det antall fremmøtte stemmeberettigede.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

d) Stemmegivning

Med mindre annet er bestemt, er vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke-foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, skal telles og protokollføres, men ikke anses som gyldige.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt, som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det forestaes så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt, som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

e) Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne innkalling
2.Godkjenne dagsorden
3.Velge ordstyrer
4.Velge møtereferent
5.Velge tellekorps
6.Behandle Bastionens årsberetning
7.Behandle Bastionens regnskap for inneværende år
8.Behandle evt forslag til vedtektsendringer
9.Fastsette medlemskontingent
10.Velge

1. Eventuelt valg av leder
2. 4-8 styremedlemmer
3. varamedlemmer til styret
4. 3 eller 5 medlemmer til kontroll- og konstitusjonskomitéen
5. valgkomité

11.Behandle innkomne forslag

f) Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret, kontroll- og konstitusjonskomitéen eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles skriftlig senest 14 dager før møtet.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Styret

a) Myndighet

Styret står for Bastionens daglige ledelse og er høyeste organ mellom årsmøtene.

b) Sammensetning

Styret konstituerer seg selv.

c) Styrets oppgaver

Styret skal:

1.Iverksette årsmøtets bestemmelser
2.Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse.
3.Administrere og føre nødvendig kontroll med Bastionens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.Representere Bastionen utad.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styrets møtes skal referatføres.

d) Stemmegivning

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Dersom varaer møter for styremedlemmer som har forfall, regnes disse som styremedlemmer. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobblet dersom det er valgt en leder. Om det ikke lar seg gjøre å få et flertall, kan saken utsettes til neste møte, eller oversendes kontroll- og konstitusjonskomitéen for avgjørelse.

§ 8 Kontroll- og konstitusjonskommité

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal kontrollere at Bastionens drift mellom årsmøtene følger vedtektene og årsmøtets vedtak. I tillegg skal komiteen fungere som rådgivende organ dersom styret føler behov for det. Komitéen tolker vedtektene mellom årsmøtene, og skal rådføres av styret dersom det er uklarheter ved disse.

Komiteen skal avgi rapport til årsmøtet. Den skal også ta stilling til evt. eksklusjonsforslag. Komiteen skal ha tilgang til styrets møtereferater, og ha minst ett møte med styret i løpet av året. Den kan også fremme forslag til årsmøtet.

§ 9 Valgkomité

Valgkomiteen skal innstille kandidater til de verv som skal velges av årsmøtet med unntak av ny valgkomite. Kontroll- og konstitusjonskomiteen innstiller på ny valgkomite. For å være valgbar til verv på årsmøtet må man være betalende medlem av Bastionen.

§ 10 Æresmedlem

Hvis styret mener at noen fortjener et slikt hedersbevis vil det fremlegge dette forslaget ved årsmøtet. Der vil styret gi sin begrunnelse, hvorpå det vil bli krevd 2/3 flertall under avstemningen.

§ 11 Godtgjørelse

Styret og medlemmenes arbeids er i utgangspunktet basert på dugnadsprinsippet. Finner styret det nødvendig å dekke ekstraordinære kostnader/utgifter som for eksempel telefon og bensin, kan dette gjøres ved enstemmighet. Styret kan også tillates visse goder som f. eks. bespisning hvis økonomien tillater det.

§ 12 Eksklusjon og suspendering

a) Eksklusjon

Kontrollkomitéen kan innstille overfor årsmøtet å ekskludere et medlem. Forslaget må være grunngitt, og den som er foreslått ekskludert skal ha lov til å ytre seg under behandling av saken. Eksklusjon krever 2/3 flertall i årsmøtet.

b) Suspendering

Styret kan for en avgrenset periode velge å suspendere et medlem av samme grunner som de ved ekskludering. Suspensjon kan maks vare til førstkommende ordinære årsmøte. Suspensjon krever 2/3 flertall i styret. Under suspensjonen bortfaller alle medlemsrettigheter.

§ 13 Endring av vedtekter

Forslag til endring av vedtektene må fremsettes minst 3 uker før årsmøtet og vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. Vedtatte endringer trer i kraft i det årsmøtet heves.

§ 14 Oppløsning

Hvis styret eller medlemmene foreslår oppløsning av Bastionen, skal ordinært årsmøte samtykke med minst ¾ flertall. Blir oppløsning vedtatt skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere.

For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med ¾ flertall. Hvis så skjer, skal det velges et avviklingsstyre. Dette har ansvar for at Bastionens gjeld blir håndtert, kontrakter heves eller sies opp, eiendeler og effekter selges eller gis bort til Lyn.

Midlene skal benyttes som startkapital for en ny supporterklubb hvis dette er årsaken til den nevnte oppløsningen. Hvis dette ikke er årsaken til oppløsningen bestemmer avviklingsstyret om verdiene overføres til Lyn eller settes på konto til andre starter en ny supporterklubb for Lyn.